Zlatna pravila eksproprijacije

Zlatna pravila eksproprijacije

ПОЧЕТНА ЗЛАТНА ПРАВИЛА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. Одмах ангажујте адвоката са искуством у поступцима експропрације, јер корисник експропријације плаћа све трошкове па и награду и трошкове за правног заступника супротне стране. Уз то, већина спрцијализованих адвоката радо заступа грађане у овим поступцима по основу уговора према којем исплата адвокатске награде и трошкова по основу заступања следи тек по коначној исплати за одузету имовину;

2. Користите све правне лекове, почев од оних у управном спору против решења о утврђивању јавног интереса, жалби у управном поступку пред локалним органом управе, па до жалби у ванпарничном поступку уколико сте незадовољни досуђеном надокнадом која не сме бити нижа од тржишне вреднсоти добра које се експропшрише;

3. Обавезно примајте све позиве и управне и судске акте;

4. Не дозволите да Вам такозавни „груби“ попис имовине врше вештаци који су у сукобу интереса ;

5. Проверите да ли су решењу о експропијацији обухваћене све некретнине, грађевински припатци (шупе, ограде, пешачке стазе, насипи, терасе, септичке јаме, бунари…, пољопривредни засади, хортикултура …);

6. Прикупите све доказе о продаји или закупу некретнина у Вашем крају, као и друге податке о тржишној вреднсоти имовине која Вам се одузима;

7. После прибављања процене од стране Пореске управе о вредности земљишта које се одузима , уколико сте незадоваљни, обавезно тражите вештачење од стране судског вештака одговарајуће струке;
Остала правила која помажу грађанима да експропијација не буде на њихову штету и да експроприсана имовина буде адекватно и брзо плаћена са каматом представ љају пословну тајну адвокатске канцеларије Савић